W związku z przystąpieniem przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie. Nabór prowadzi Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Program ma na celu:

1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,

2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,

3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie miasta Siedlce oraz powiatu siedleckiego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),

2. Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,

3. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

4. Załatwieniu spraw urzędowych,

5. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

6. Korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi są realizowane do grudnia 2023 r.

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” wraz z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Biurze Siedleckiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, ul. Pescantina 8/72, 08-110 Siedlce

wartość dofinansowania – 132 681,00 zł

całkowita wartość zadania – 132 681,00 zł

Chcesz zgłosić się do programu?

Więcej informacji oraz druki zgłoszeniowe na naszej stronie:

www.alzheimer.org.pl

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz: 451-590-505, e-mail: biuro@alzheimer.org.pl

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!

2023-03-23T09:18:15+01:00

Tytuł

Przejdź do góry