Loading...

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom

z Chorobą Alzheimera (w skrócie SSCA)

Association Alzheimer in Siedlce

 

 

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera” w skrócie SSCA (Association Siedlce Alzheimer in Poland) zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zawiązanym w celu rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji celów statutowych, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku wśród wszystkich warstw społecznych mających do czynienia z problemami choroby Alzheimera i chorób pokrewnych, upowszechnianie informacji o chorobie Alzheimera i sprawowania opieki nad chorym, a także przyczynianie się do zapewnienia chorym bezpiecznych i godnych warunków życia poprzez otwieranie domów opieki, ośrodków rehabilitacyjnych i innych form wsparcia dla chorego i jego opiekuna.

§2

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na postawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych o charakterze wewnętrznym działającym na podstawie odrębnych regulaminów.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję o przystąpieniu do organizacji podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera” lub skróconej SSCA. Przy współpracy i korespondencji zagranicznej może używać pieczęci „Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w skrócie SSCA (Association Siedlce Alzheimer in Poland).

§8

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji oraz środki działania

§9

  1. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną jak i nieodpłatną przewidzianą w niniejszym Statucie. Dochód z działalności odpłatnej zostanie przeznaczony w całości do prowadzenia działalności w zakresie statutowych celów.
  2. Stowarzyszenie może prowadzić, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia zostanie przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
  3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
  4. Dla umożliwienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki w formie dotacji, grantów, konkursów i innych dostępnych funduszy zewnętrznych.

§10

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:

  1. pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności poprzez:
  1. popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi,
  2. wpływanie na politykę i polityków mające na celu wzrost wagi choroby i zwiększenie pomocy dla pacjentów z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi i ich rodzin,
  3. organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla rodzin i opiekunów osób chorych przebywających w warunkach domowych,
  4. otwieranie i prowadzenie całodobowych domów opieki, ośrodków pobytu dziennego i ośrodków rehabilitacyjnych dla chorych,

SPRAWOZDANIA