Zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera w Siedlcach w okresie od kwietnia 2023 do listopada 2025. Projekt jest kontynuacją działania utworzonego w 2020 roku pierwszego w Siedlcach innowacyjnego Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera w pierwszej łagodnej fazie choroby.

Dom jest prowadzony na terenie miasta Siedlce, ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce,

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00.

Osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Pobytu prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: biuro@alzheimer.org.pl , lub dostarczenie do Biura Projektu, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72 w Siedlcach , tel: 451-590-505.

Dzienny Dom Pobytu w okresie od kwietnia 2023 roku do listopada 2025 roku świadczył będzie specjalistyczne usługi terapeutyczne, opiekuńcze i społeczne dla osób starszych żyjących z zespołami otępiennymi w tym w przebiegu choroby Alzheimera w pierwszej łagodnej fazie choroby. Uczestnicy projektu w ramach zajęć w Dzienny Dom Pobytu otrzymają następujące usługi:
a) terapię zajęciową
b) trening umiejętności społecznych,
c) trening umiejętności codziennych,
d) terapię ruchem (rehabilitację usprawniającą ruchowo)
e) edukację prozdrowotną ( dietetyk, pielęgniarka )
f) wsparcie psychologa,

Dzienny Dom Pobytu zapewni wsparcie w zakresie usług społecznych umożliwiających jak najdłuższe samodzielne funkcjonowanie uczestnika w środowisku zamieszkania. Będą to usługi wykonywane przez zespół wpierająco – aktywizujący, który pomagać będzie w dotarciu osób chorych na zajęcia do DDP oraz pomagać będzie w załatwieniu spraw urzędowych, zdrowotnych itp., co pozwoli na usamodzielnienie się osoby chorej oraz odciążenie opiekuna od trudu codziennej opieki.

W ramach zadania objęte opieką będą również rodziny osób chorujących na chorobę Alzheimera – szczególnie opiekunowie bezpośredni. Realizatorzy zadania zapewnią opiekę psychologiczną, oraz szeroką edukację z zakresu istoty choroby, przebiegu etapów choroby oraz zapobieganiu wypaleniu psychicznemu opiekuna. Opiekunowie zostaną przeszkoleni w zakresie tworzenia harmonogramu dnia chorego oraz stosowania treningu poczucia rzeczywistości w środowisku domowym chorego ( poza pobytem w Dziennym Domu Pobytu). Uczestnictwo w grupie wsparcia to możliwość wymiany doświadczeń z innymi opiekunami. Zapobiegać to będzie również wypaleniu psychicznemu opiekuna. . Zakres szkoleń obejmować będzie również praktyczną wiedzę w zakresie wykorzystania nowoczesnej technologii do terapii spowalniającej rozwój chorób otępiennych.

#Mazowszepomaga, #MCPSpomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka, #MCPS

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!

2024-07-01T19:39:41+02:00

Tytuł

Przejdź do góry