Loading...

18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta: Polska a ochrona osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów.

18 kwietnia, obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta, który ma na celu zwrócenie uwagi na prawa pacjentów i ich opiekunów. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, stawia na poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz wsparcie dla osób chorych i ich rodzin. W szczególności, w tym artykule skupimy się na praktycznych aspektach związanych z chorobą Alzheimera, jej wpływem na życie pacjentów oraz wsparciem dla ich opiekunów.
Polska, podobnie jak inne kraje, musi zmierzyć się z problemem starzenia się społeczeństwa, co wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę geriatryczną. Statystyki pokazują, że liczba osób powyżej 60. roku życia wzrasta, a wraz z nią rośnie liczba osób zmagających się z chorobą Alzheimera.
Według danych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, w Polsce żyje obecnie około 300 000 osób z chorobą Alzheimera. Liczba ta ma się zwiększyć do 500 000 w 2050 roku. Dlatego tak ważne jest, aby poznać prawa pacjenta i w praktyce umieć je zastosować.

Korzyści przestrzegania praw pacjenta

Poprawa jakości opieki: Przestrzeganie praw pacjenta, takich jak prawo do informacji, zgody na leczenie czy udział w badaniach naukowych, prowadzi do zwiększenia zaangażowania pacjenta i jego rodziny w proces terapeutyczny. Efektem jest poprawa jakości opieki i lepsze zrozumienie potrzeb pacjenta.

Lepsza komunikacja: Szanowanie praw pacjenta sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania między pacjentem, opiekunem i personelem medycznym. Dzięki temu komunikacja jest bardziej efektywna, a pacjent ma możliwości wyrażenia swoich obaw, pytania i potrzeb.

Zapewnienie wsparcia opiekunom: Opiekunowie osób chorych na Alzheimera często doświadczają znacznego obciążenia emocjonalnego, fizycznego i finansowego. Przestrzeganie praw pacjenta, takich jak prawo do prywatności i dostępu do opieki, pozwala opiekunom na korzystanie z dostępnych środków wsparcia i systemów opieki, takich jak grupy wsparcia, szkolenia czy odpoczynek od obowiązków opiekuńczych.

Praktyczne wskazówki dla osób z chorobą Alzheimera i opiekunów.

Poznaj swoje prawa: Zarówno pacjenci, jak i opiekunowie powinni poznać swoje prawa oraz być świadomi obowiązków i procedur związanych z opieką zdrowotną. W Polsce, warto odwiedzić stronę Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznik Praw PacjentaFederacja Praw Pacjenta.

Prowadź dialog z lekarzem: Nie krępuj się zadawać pytań i wyrażać swoich obaw lekarzowi prowadzącemu. Im lepiej zrozumiesz diagnozę, leczenie i objawy choroby Alzheimera, tym łatwiej będzie Ci podejmować świadome decyzje dotyczące opieki.

Korzystaj z dostępnych zasobów: W Polsce istnieją różne organizacje pozarządowe, które oferują wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów. Do takich organizacji należy m.in. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, organizacje zrzeszone w Alzheimer Polska oraz pozostałe działające w wielu miasta na terenie kraju. Warto również skorzystać z publicznych i prywatnych programów rehabilitacji oraz terapii zajęciowej realizowanej np. w Środowiskowych Domach Samopomocy.

Co oferujemy w ramach działań Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera?:

1. Konsultacje ze specjalistami: psycholog, prawnik, pielęgniarka;
Osoby zmagające się z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunowie często potrzebują wsparcia specjalistów z różnych dziedzin. Konsultacje z psychologiem, prawnikiem czy pielęgniarką mogą pomóc w rozwiązaniu problemów zdrowotnych, emocjonalnych i prawnych, związanych z chorobą.
2. Dzienny Dom Pobytu „Kotwica” w Siedlcach to placówka oferująca wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich rodzin w ciągu dnia. Uczestnicy mają możliwość brania udziału w różnorodnych zajęciach terapeutycznych, takich jak warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne czy ćwiczenia fizyczne, które pomagają w utrzymaniu sprawności zarówno umysłowej, jak i fizycznej.
3. Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera. Oferuje ona bezpieczne warunki mieszkaniowe oraz wykwalifikowany personel, który dba o potrzeby medyczne i emocjonalne mieszkańców. W DPS realizowany jest program terapii zajęciowej i program rehabilitacji dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego mieszkańca.
4. Grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera pełnią ważną rolę w procesie opieki nad osobami z tą chorobą. Stawiają opiekunów na czele priorytetów, takie grupy pozwalają na wymianę doświadczeń, wsparcie emocjonalne, edukację i wzmocnienie więzi pomiędzy uczestnikami.
5. Wykłady i szkolenia prowadzone przez nas obejmują informacje na temat: pierwszych objawów choroby Alzheimera, procesu diagnozy, interpretacji wyników badań diagnostycznych. Prowadzimy wykłady na temat dostępnych metod leczenia choroby Alzheimera, w tym farmakoterapii, terapii zajęciowej, fizjoterapii oraz innych podejść terapeutycznych. Prowadzimy również wykłady i szkolenia na temat wsparcia dla opiekunów osób chorych na Alzheimera, w tym zarządzanie stresem, dbanie o własne zdrowie i dobre samopoczucie, a także korzystanie z dostępnych usług wsparcia. Podczas szkoleń przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące codziennej opieki, takie jak zarządzanie objawami choroby, komunikacja z osobą chorą oraz dbanie o bezpieczeństwo i higienę. Poruszamy także prawne aspekty choroby Alzheimera takie jak: pełnomocnictwa, decyzje dotyczące leczenia czy kwestie finansowe.

Inicjatywy na rzecz podniesienia świadomości praw pacjenta

W Polsce wiele organizacji i instytucji podejmuje działania na rzecz podniesienia świadomości praw pacjenta oraz edukacji na temat choroby Alzheimera. Przykłady takich inicjatyw obejmują:
1. Kampanie edukacyjne: Różne organizacje, takie jak Rzecznik Praw Pacjenta czy Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, prowadzą kampanie informacyjne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat praw pacjenta oraz potrzeb osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów.
2. Konferencje i warsztaty: W Polsce organizowane są liczne konferencje, warsztaty i szkolenia dla pacjentów, opiekunów oraz personelu medycznego, mające na celu poszerzenie wiedzy o chorobie Alzheimera, metodach leczenia, prawach pacjenta oraz wsparciu dla opiekunów.
3. Współpraca z mediami: Organizacje działające na rzecz osób z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów często współpracują z mediami, publikując artykuły, udzielając wywiadów oraz uczestnicząc w programach telewizyjnych i radiowych, aby szerzyć wiedzę na temat choroby i praw pacjenta.

Wykorzystanie technologii w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera

Technologia odgrywa coraz większą rolę w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera. Przykłady zastosowań technologii obejmują:
1. Aplikacje i platformy e-zdrowia: W Polsce rośnie liczba aplikacji i platform e-zdrowia, które pomagają zarówno pacjentom, jak i opiekunom w monitorowaniu stanu zdrowia, organizacji wizyt lekarskich czy zarządzaniu lekami.
2. Telemedycyna: W sytuacjach, gdy osoba z chorobą Alzheimera lub jej opiekun nie może osobiście udać się na wizytę lekarską, telemedycyna oferuje możliwość konsultacji zdalnych z lekarzem, co ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej i pozwala na bieżące monitorowanie stanu pacjenta. Niestety w późniejszych etapach choroby, korzystanie z usług telemedycyny jest bardzo utrudnione.
3. Technologie wspomagające życie codzienne: Dostępne są różne urządzenia i technologie, takie jak lokalizatory GPS, systemy monitorowania aktywności czy inteligentne domy, które mogą ułatwiać życie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów, zapewniając większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli.
Z doświadczenia wiemy, że na pierwszym etapie choroby Alzheimera bardzo dobrze sprawdzają się tablety z grami rozwijającymi procesy poznawcze taki jak układanie słów, krzyżówki, itp.

Został stworzony Polski Plan Alzheimerowski

Polski Plan Alzheimerowski to strategiczna inicjatywa mająca na celu poprawę sytuacji osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów w Polsce. Stanowi kompleksowe podejście do problemu choroby Alzheimera w Polsce, mając na celu poprawę jakości życia osób dotkniętych chorobą oraz ich opiekunów, a także promowanie badań naukowych i innowacji w leczeniu i opiece nad pacjentami.

Bazując na założeniach dostępnych na stronie Alzheimer Polska przedstawimy Państwu główne założenia Planu:

1. Opracowanie i wdrożenie standardów opieki: PPA ma na celu opracowanie i wdrożenie ogólnopolskich standardów opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, obejmujących diagnostykę, leczenie, rehabilitację, opiekę paliatywną oraz wsparcie dla opiekunów.
2. Zintegrowana opieka zdrowotna: PPA dąży do stworzenia zintegrowanego systemu opieki zdrowotnej, który umożliwi pacjentom z chorobą Alzheimera oraz ich rodzinom łatwy dostęp do specjalistycznych usług, a także zapewni koordynację między różnymi podmiotami opieki zdrowotnej.
3. Szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego: Plan przewiduje szkolenia dla lekarzy oraz personelu medycznego, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat choroby Alzheimera, wczesnego rozpoznawania, leczenia i opieki nad pacjentami.
4. Wsparcie dla opiekunów: W ramach PPA przewidziane są działania mające na celu wsparcie opiekunów osób z chorobą Alzheimera, w tym edukacja, dostęp do grup wsparcia, konsultacje ze specjalistami oraz możliwość korzystania z usług opiekuńczych.
5. Badania naukowe i rozwój innowacji: Polski Plan Alzheimerowski zakłada promowanie badań naukowych oraz rozwoju innowacyjnych metod leczenia i opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, wspierając współpracę między środowiskiem naukowym, służbą zdrowia i sektorem prywatnym.
6. Edukacja społeczna i promocja zdrowia: PPA ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat choroby Alzheimera, poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia oraz zachęcanie do wczesnego rozpoznawania objawów choroby.
7. Włączanie społeczności lokalnych: PPA promuje współpracę między organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i instytucjami publicznymi w celu tworzenia lokalnych sieci wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów. Inicjatywy te mają na celu ułatwienie dostępu do specjalistycznych usług, a także tworzenie miejsc, w których pacjenci i ich rodziny mogą korzystać z pomocy i wsparcia.
8. Monitorowanie i ewaluacja działań: Polski Plan Alzheimerowski zakłada systematyczne monitorowanie i ewaluację wprowadzanych działań, mające na celu stałe doskonalenie opieki i leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. PPA dąży do tworzenia systemu zbierania danych oraz wymiany informacji między podmiotami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentami, umożliwiając analizę skuteczności wdrożonych rozwiązań i dalsze ich doskonalenie.
9. Zapewnienie finansowania: PPA przewiduje również dążenie do zapewnienia odpowiedniego finansowania na realizację działań związanych z chorobą Alzheimera, zarówno ze źródeł publicznych, jak i prywatnych. Plan ma na celu promowanie inwestycji w badania naukowe, rozwój innowacyjnych metod leczenia oraz tworzenie infrastruktury służącej wsparciu osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów.
Wprowadzenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego stanowi istotny krok w kierunku poprawy sytuacji osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów w Polsce. Dzięki kompleksowemu podejściu do problemu i zaangażowaniu różnych sektorów społecznych, plan ma potencjał przyczynić się do zwiększenia jakości opieki, leczenia, wsparcia i edukacji na temat choroby Alzheimera, a także promowania badań naukowych i innowacji w tej dziedzinie.
Niestety nadal czekamy na wdrożenie Polskiego Planu Alzheimerowskiego do struktur prawnych Państwa.

Podsumowanie

Europejski Dzień Praw Pacjenta przypomina o znaczeniu praw pacjenta w kontekście polskich realiów, zwłaszcza dla osób zmagających się z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. Działania na rzecz podniesienia świadomości praw pacjenta oraz edukacji na temat choroby Alzheimera są niezbędne, aby ułatwić dostęp do informacji, wsparcia i odpowiedniej opieki zdrowotnej.
Nowoczesne technologie odgrywają coraz większą rolę w opiece nad osobami z chorobą Alzheimera, oferując praktyczne rozwiązania zarówno dla chorych, jak i opiekunów. Wykorzystanie takich technologii ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej, pozwala na lepsze monitorowanie stanu zdrowia i wspomaga życie codzienne osób z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunów. Jednakże warto pamiętać, ze indywidualny kontakt zawsze daje najlepsze efekty terapeutyczne. Rozmowa, dotyk i zainteresowanie drugą osobą wspomaga proces zatrzymania choroby.
Warto pamiętać, że odpowiednie wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów jest kluczowe dla poprawy jakości życia pacjentów oraz zmniejszenia obciążenia emocjonalnego i fizycznego opiekunów. Znajomość praw pacjenta, korzystanie z dostępnych zasobów i świadome uczestnictwo w procesie opieki zdrowotnej mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów.
Kontynuując dążenie do lepszego przestrzegania praw pacjenta oraz szerzenia wiedzy na temat choroby Alzheimera, można przyczynić się do długofalowej poprawy jakości opieki zdrowotnej, lepszej komunikacji między pacjentami, opiekunami i personelem medycznym oraz bardziej efektywnego wsparcia dla opiekunów. Wszystko to przekłada się na zwiększenie poziomu zadowolenia pacjentów oraz polepszenie jakości życia osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów.