Loading...
W dniach 12 i 13 grudnia 2022 roku Prezeska naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Celem wizyty studyjnej było zapoznanie ze standardem usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanym i pilotażowo wdrożonym w ramach projektu na terenie województwa małopolskiego.
Projekt jest realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z: Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Szczegółowe informacje o projekcie są zamieszczone na stronie internetowej ROPS w Krakowie pod linkiem